Akcjonariusze

DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd Voice Net S.A. (dalej zwanej „Spółką”) działając w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie biura Spółki przy ul. Migdałowej 86 w Rzeszowie w dniach roboczych w godzinach 9.00–15.00. Spółka jednocześnie informuje, że ww. ustawą do polskiego porządku prawnego została wprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.".

Zarząd Voice Net S.A. (dalej zwanej „Spółką”) działając w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie biura Spółki przy ul. Migdałowej 86 w Rzeszowie w dniach roboczych w godzinach 9.00–15.00. Spółka jednocześnie informuje, że ww. ustawą do polskiego porządku prawnego została wprowadzona obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.".