Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POPC.0061/18

W związku z realizacją projektu nr POPC.01.01.00-18-0061/17 „Budowa sieci FTTH na terenie południowych powiatów województwa podkarpackiego” w ramach Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wybudowaniu i uruchomieniu napowietrznej sieci światłowodowej, w oparciu o podbudowę słupową dzierżawioną jak i nowo wybudowaną z zakupionych przez siebie materiałów, szerokopasmowej sieci teleinformatycznej zapewniającej mieszkańcom oraz instytucjom publicznym możliwość korzystania z szerokopasmowych usług teleinformatycznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

25.04.2018

Zamawiający informuje iż zmienia z dniem 25.04.2018 roku treść zapytania ofertowego w sposób wskazany poniżej.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ilość ofert, które wpłynęły: 1

Ilość prawidłowych ofert: 1

Najkorzystniejszą ofertę w Zapytaniu ofertowym nr 1/POPC.0061/18 złożyło Konsorcjum 4 firm, którego Liderem jest Roux Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2A,

Ilość uzyskanych punktów: 100

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za zainteresowanie.


Załączniki

Lp. Nazwa pliku Pobierz
1   Zapytanie ofertowe_budowa_Krosno B_2018.pdf
2   ZAPYTANIE_BUDOWA_FORMULARZ OFERTOWY_KrosnoB_2018.pdf
3   ZAPYTANIE_BUDOWA_harmonogram wykonawczy_KrosnoB_2018.pdf
4   ZAPYTANIE_BUDOWA_kosztorys wykonawczy_KrosnoB_2018.pdf
5   ZAPYTANIE_BUDOWA_Oświadczenie Konsorcjantów_KrosnoB_2018.pdf
6   ZAPYTANIE_BUDOWA_OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ_KrosnoB_2018.pdf
7   ZAPYTANIE_BUDOWA_OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ_KrosnoB_2018.pdf
8   ZAPYTANIE_BUDOWA_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW_KrosnoB_2018.pdf
9   ZAPYTANIE_BUDOWA_OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU_KrosnoB_2018.pdf
10   ZAPYTANIE_BUDOWA_Oświadczenie o zachowaniu poufności_KrosnoB_2018.pdf
11   ZAPYTANIE_BUDOWA_protokół odbioru częściowego_KrosnoB_2018.pdf
12   ZAPYTANIE_BUDOWA_Wmagania_dla_podlaczenia_jednostek_oswiatowych.pdf
13   ZAPYTANIE_BUDOWA_WYKAZ OSÓB_KrosnoB_2018.pdf
14   ZAPYTANIE_BUDOWA_WYKAZ ROBÓT_KrosnoB_2018.pdf
15   ZAPYTANIE_BUDOWA_Wymagania_dla_podlaczenia_gospodarstw_domowych.pdf
16   ZAPYTANIE_BUDOWA_Wymagania-dla-sieci-NGA-POPC1-1_2018.pdf
17   ZAPYTANIE_BUDOWA_Wytyczne-dotyczące-modelu-ruchowego-dla-POPC.pdf
18   Opis zmian_Krosno B_25042018.pdf
19   Zapytanie ofertowe_budowa_Krosno B_2018_25042018.pdf