Zmiana w regulaminie i umowie z dn. 21.12.2020 r.

Zmiana w regulaminie i umowie z dn. 21.12.2020 r.

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie w tym dniu niektórych przepisów art. 14 ustawy z dnia z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875).
Mając powyższe na uwadze od dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzamy następujące zmiany w łączących nas umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych:
1) §3 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. W przypadku zawarcia Umowy w związku z przeniesieniem numeru lub usługi Internetu od innego operatora, Abonent z chwilą podpisania niniejszej umowy składa Operatorowi Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z poprzednim Operatorem (Oświadczenie o przeniesieniu numeru/ Oświadczenie o przeniesieniu usługi Internetu) niezbędne dla rozpoczęcia świadczenia usług.”;
2) §3 ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: „10. Operator informuje, że złożenie Oświadczenia o rozwiązaniu umowy z poprzednim Operatorem (Oświadczenie o przeniesieniu numeru/Oświadczenie o przeniesieniu usługi Internetu) dla usługi POTS, ISDN, VoIP, BSA, DSL, GSM stacjonarne, GSM Mobilne, Internetu łączy się z automatycznym rozwiązaniem przez Abonenta umowy z innym operatorem z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia wynikającego z regulaminu innego operatora.”;
3) w §7 po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 o następujących brzmieniach: „9. Operator co najmniej raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. 10. Operator zapewnia Abonentowi będącemu konsumentem narzędzie umożliwiające monitorowanie wykorzystania usług objętych Umową. Operator powiadamia Abonenta będącego konsumentem o wykorzystaniu limitu zużycia Usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.”;
4) w §11 ust. 2 dodaje się zdanie ostatnie o następującym brzmieniu: „Przed automatycznym przedłużeniem Umowy Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.”;
5) §11 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6. Każda ze stron niniejszej Umowy może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, licząc od dnia w którym oświadczenie zostało doręczone Operatorowi. W okresie wypowiedzenia naliczane są opłaty abonamentowe i opłaty za wykonane usługi. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;
6) §12 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie listu poleconego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”; 7) w §18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: „5. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.”;
8) §20 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§20 Zachowanie ciągłości świadczenia usług internetowych (przeniesienie usługi Internetu)
1. Abonent będący stroną Umowy z Operatorem o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
2. Nowy dostawca usługi dostępu do sieci Internet powinien aktywować tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia Umowy z Operatorem o świadczenie usług dostępu do sieci Internet i potwierdzić ten fakt na trwałym nośniku.
3. Operator jest obowiązany świadczyć usługę dostępu do sieci Internet na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
4. Za powyższe nie pobiera się dodatkowych opłat od Abonenta.
5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi Internetu z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Operatora za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.
6. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od tego dostawcy usług za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do sieci Internet (Operatora).
7. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 5 i 6 oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało nastąpić przeniesienie usługi Internetu do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet.
8. Operator na zgodą Prezesa UKE może zawiesić realizację lub ograniczyć, na czas określony, zakres realizacji uprawnienia przeniesienia usługi Internetu.”.
W przypadku braku akceptacji wprowadzenia ww. zmian do łączących nas umów mogą Państwo skorzystać z prawa do ich wypowiedzenia. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia 21 grudnia 2020 r. Informujemy jednocześnie, że w przypadku wypowiedzenia umów zawartych na czas określony, które znajdują się jeszcze w okresie promocyjnym (tzn. jest z nimi związana ulga, która została Państwu przez nas udzielona) będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych, a niewykorzystanych jeszcze ulg w postaci opłaty wyrównawczej/kary umownej. Powyższe uprawnienie do dochodzenia zwrotu udzielonych ulg wynika z tego, że zmiany w umowach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a nie z woli operatora.

Najnowsze artykuły