Zmiana w regulaminie i umowie z dn. 12.12.2018 r.

Zmiana w regulaminie i umowie z dn. 12.12.2018 r.Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r. ulegną zmianie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1118).   Mając powyższe na uwadze wprowadzamy zmiany w łączących nas umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych z uwagi na zmianę art. 60a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poprzez usunięcie z wyliczenia określającego możliwe przypadki żądania od abonenta zwrotu ulgi przez operatora na skutek wypowiedzenia umowy przez abonenta spowodowanej jednostronną zmianą umowy przez operatora, przypadku usunięcia niedozwolonych postanowień umownych. Informujemy jednocześnie, że z dniem 12 września 2018 r. został usunięty art. 110 z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne dający możliwość rozstrzygania sporów przez stałe polubowne sądy konsumenckie przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dlatego też z łączących nas umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych wykreślamy również zapisy dające możliwość rozstrzygania sporów przez takie sądy. W przypadku braku akceptacji wprowadzenia ww. zmian do łączących nas umów mogą Państwo skorzystać z prawa do ich wypowiedzenia. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia 12 grudnia 2018 r., a w przypadku gdyby niniejsze pismo dotarło do Państwa później niż na miesiąc przed wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i łączących nas umowach, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania niniejszego pisma. Informujemy jednocześnie, że w przypadku wypowiedzenia umów zawartych na czas określony, które znajdują się jeszcze w okresie promocyjnym (tzn. jest z nimi związana ulga, która została Państwu przez nas udzielona) będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych, a niewykorzystanych jeszcze ulg w postaci opłaty wyrównawczej/kary umownej. Powyższe uprawnienie do dochodzenia zwrotu udzielonych ulg wynika z tego, że zmiany w umowach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a nie z woli Operatora.

Najnowsze artykuły