ZMIANA UMOWY Z DNIA 08.06.2014

ZMIANA UMOWY Z DNIA 08.06.2014

Informujemy Państwa, że z dniem 8 czerwca 2014 r. wejdą w życie zmiany we wzorcach umowy. Zmiany te wynikają z dostosowania wzorów naszych dokumentów do przepisów prawa. W dniu 8 czerwca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej, które uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. W związku z powyższym ulegną zmianie postanowienia dotyczące postępowania reklamacyjnego, które zostały oznaczone w dołączonym wzorcu umowy na kolor czerwony. Ponadto do wzorca umowy przeniesiono dotychczasową treść Regulaminu świadczenia usług i stworzono jeden druk, a także wprowadzono drobne zmiany redakcyjne, nie wprowadzające w zakres praw i obowiązków Stron, w celu spełnienia wymogu ustawowego dotyczącego jasnej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy wzorca umowy. Informuję Państwa, że w przypadku braku akceptacji zmian we wzorcu umowy mają prawo Państwo wypowiedzieć umowę. Jednakże, ponieważ zmiany wynikają z przepisów prawa, to zgodnie z art. 60a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, w przypadku wypowiedzenia Umowy, Operator może domagać się zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Ponieważ zmiana wzorców umowy wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, to zgodnie z art. 60a ust. 3a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Operator podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian.

Najnowsze artykuły