ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu nr POIG.08.04.00-18-248/12 działanie 8.4 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie Ostatniej Mili” pt. „Dostęp do Internetu szerokopasmowego dla wybranych miast powiatowych województwa podkarpackiego poprzez budowę dostępowej sieci FTTH czynnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego".

Najnowsze artykuły