Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Voice Net TV

Informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Voice Net TV

Rozporządzenie
I. Cel informacji dotyczącej oferowanych przez Voice Net TV Sp. z o.o. udogodnień dla osób niepełnosprawnych
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie)
Voice Net TV Sp. z o.o. informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
Udogodnienia
II. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Voice Net TV Sp. z o.o. od dnia 10 października 2014 r.
1. Voice Net TV udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:
1. informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez Voice Net TV;
2. ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
2. Voice Net TV przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferuje:
1. telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia;
2. pomoc osoby reprezentującej Voice Net TV we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych Voice Net TV lub telefonicznie.
3. Voice Net TV na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.
4. Voice Net TV na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:
1. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym;
2. szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:
1. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - Voice Net TV realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
2. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - Voice Net TV realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
6. Voice Net TV na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Voice Net TV wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Voice Net TV przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
IV. Informacje dotyczące udogodnienia w zakresie tłumacza języka migowego.
Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia dostępność jednostki, o której mowa w ust. 1, dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.
Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia udogodnienia określone w ust. 1 w 1/6 jednostek obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług, w tym co najmniej w jednej jednostce obsługującej użytkowników końcowych w każdym mieście na prawach powiatu, o ile dostawca posiada jednostkę w danym mieście.
Warunek wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b uważa się za spełniony, jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia w jednostce obsługującej jego użytkowników końcowych dostęp do tłumacza polskiego języka migowego.
Obowiązek zapewnienia tłumacza uważa się za spełniony w przypadku osobistej obecności tłumacza w jednostce obsługującej użytkowników końcowych.
Osoba niepełnosprawna, w celu skorzystania z udogodnienia, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązana zgłosić dostawcy usług telefonicznych zamiar skorzystania z udogodnienia w wybranej przez siebie jednostce obsługującej użytkowników końcowych danego dostawcy usług zapewniającej tę funkcjonalność, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, osoba niepełnosprawna dokonuje w formie określonej przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewnia obsługę osoby niepełnosprawnej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji dostępu do tłumacza, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę niepełnosprawną, wyznaczając możliwy termin realizacji tłumaczenia lub wskazując na inną formę realizacji udogodnienia.
Chęć skorzystania z udogodnienia tłumacza języka migowego należy zgłaszać pod numerem telefonu 17 777 3000

Strona w aktualizacji.
Za utrudnienia
bardzo przepraszamy.